Verslag Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Plaatselijk Belang Barger-Oosterveld d.d.12.11.12.

Verslag Algemene Ledenvergadering Wijkvereniging Plaatselijk Belang Barger-Oosterveld d.d.12.11.12.

Aanwezig:    40 leden

                    Wijkagent W.Houkes

                    Bestuur Pl.Belang t.w. H.Schürmann, D.Sikkes, M.Jansen,

                    H.Gerdes, J.Suelmann en L.Mangnus.

 

1.Welkom/Opening

Voorzitter H.Schürmann opent om ca. 19.40 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

 

2.Wijkagent W.Houkes

I.v.m. eerder vertrek is nu de gelegenheid om vragen/opmerkingen te doen aan de wijkagent.

De gemeente gaat avonden organiseren m.b.t. inbraakpreventie.

Er zijn 2 snelheidscontroles uitgevoerd in de Oosterveldsestraat. Bij de tweede controle waren er zeer veel overtredingen. T.z.t. volgen er weer controles in de Oosterveldsestraat en aan de Splitting.

Aan de Splitting na plaatsing van de 30 km borden. Aan andere straten is controle niet mogelijk.

Parkeren bij de pinautomaat : De wijkagent zal daar de controles incl. bekeuringen opvoeren.

Oud-/Nieuwjaar : Komende periode zal de wijkagent meer aanwezig zijn i.v.m. het vroegtijdig afsteken van vuurwerk.

 

3. Centrum-/Rioolplan

H.Gerdes licht als vertegenwoordiger van de Centrum-/Rioolcommissie de stand van zaken toe.

De Commissie bestaat uit H.Gerdes, H.Peter, M.Eilering en J.Gringhuis.

De uitvoering van het project is gestart febr.2012 en wordt zeer waarschijnlijk afgerond in mei 2013, tenzij de winter als spelbreker optreedt.

Bijzondere opmerkingen :

30-Km borden worden binnenkort geplaatst.

Uniforme opritten is conform het gepresenteerde plan.

Na oplevering van dit project zijn er eventueel nog kleine aanpassingen mogelijk. Opmerkingen en eventuele wensen inbrengen bij de Commissie.

De containers komen achter de Spar te staan en gaan dus weg uit het Centrum.

Er is behoefte aan meer verlichting op sommige plaatsen. Heer van der Tuin (Gem. Emmen) moet nog komen kijken.

Het Info-bord staat nu nog niet op zijn definitieve plaats.

Voor Shared Space gelden bijzondere verkeersregels ! Rechts heeft voorrang, ook als men vanaf een parkeerzone komt.

De parkeerplaatsen omgeving RK Kerk worden nog niet altijd correct gebruikt waardoor voetgangers worden gehinderd. Dit wordt waarschijnlijk beter als de parkeerzone beter zichtbaar wordt na vegen.

Nu zijn er extra keien geplaatst ter voorkoming van verkeer voor de winkels. Het is de bedoeling dat t.z.t. de keien weg gaan.

 

4. Jaarverslag Secretaris door L.Mangnus

Het jaarverslag wordt evenals het verslag van deze vergadering op website van Barger Oosterveld geplaatst.

Bestuurmutaties : M.Gerdes is gestopt als bestuurslid vanwege te drukke werkzaamheden.

Hij blijft wel  de contributie-inning verzorgen. Voor vragen over contributie kan men dus bij hem terecht.

J.Suelmann is in de vorige Alg.Ledenvergadering geïnstalleerd als bestuurslid. In de afgelopen periode is ons ex-bestuurslid J.Groen overleden.

De vorige Algemene Ledenvergadering werd bezocht door 25 leden. Er was toen een presentatie door Reggefiber over glasvezelnetwerk. Dit project heeft nog geen voortgang geboekt omdat er nog geen contract is met de Gemeente voor het gedeelte Stad.

Overzicht projecten afgelopen periode:

Centrum-/Rioolplan : zie pt. 3.

Aanpassing Barnstee : zie pt. 8. De inbreng van Pl.Belang bleef beperkt tot een financiële inbreng uit ons EOP-budget. De verbouwing is de verantwoordelijkheid van het bestuur van de Barnstee.

Ovonde Rondweg : Op 8 nov. Is er een inloopmiddag geweest. Het Businesspark Meerdijk wordt middels een ovonde over de Rondweg verbonden met de Statenweg. De Rondweg komt ter plaatse ca. 4 meter dieper te liggen en de ovonde komt zelf ca. 1 meter boven het maaiveld te liggen. Aan de ovonde komt ook een fietsbrug. Verder komt er ook een fietsbrug over de Rondweg bij de St.Gerardusstraat. De start van de uitvoering van dit project is gepland eind  maart 2013 en zal tot eind 2013 duren. Na realisatie van dit project kan men vanaf de St. Gerardusstraat nog alleen richting noord de Rondweg op. Komende vanaf zuid kan men nog wel afslaan naar de St.Gerardusstraat.

Wat betreft de Meerdijk verandert de situatie niet.

Fietspad naar Klazienaveen Noord : De realisatie is nu in volle gang. Het fietspad komt gescheiden te liggen van de rijweg en komt aan de zuidzijde van de Verl.Splitting.

Glasvezelnetwerk ; Zoals eerder vermeld nog geen voortgang door het ontbreken van een contract.

Idee-actie Gemeente : Er zijn voor Barger Oosterveld weer diverse ideeën beloond.

EOP-budget : Jaarlijks heeft Pl.Belang een budget ter besteding aan doelen die het algemeen belang dienen. We hebben hieruit o.a. bijdragen geleverd aan het hekwerk van de IJsclub, de verbouwing van de Barnstee en de inrichting van speelvelden. Nieuwe ideeën ter besteding van dit budget zijn van harte welkom.

Avond Centrumvernieuwing Emmen : We hebben een info-avond georganiseerd over de plannen m.b.t. de dierentuin en het centrum van Emmen. De plannen werden toegelicht door de directeur van de dierentuin en door 2 wethouders. Het is een zeer ambitieus plan .

Uitvoeringsoverleg met de Gemeente : Normaal vindt dit overleg om de 6 a 8 weken plaats. Afgelopen periode is dit niet gebeurt vanwege personele mutaties binnen de Gemeente. Jammer, want het liep net lekker.Er zijn hierdoor wel wat zaken minder voortvarend aangepakt. Het overleg komt nu weer op gang. De belangrijkste onderwerpen zijn  belijning Oosterveldsestraat, onderhoud fietspaden, roekoverlast, te hoge snelheden, parkeerplaats Barnar, glasvezelnetwerk, voortgang projecten en overlast honden.

Vorig jaar hadden we een wensenlijstje. Hoe staat het met die wensen ?

Zwembad aan de Meerdijk : De locatie Meerdijk staat nog hoog genoteerd maar alles is afhankelijk van het doorgaan van het project bij Aquarena.

Camping : gaat niet door !

Herstel St.Gerardusstraat is uitgevoerd.

Fietspad naar Klazienaveen wordt aangelegd.

Onze wensen voor 2013 betreffen vooral de realisatie van de zaken genoemd bij het Uitvoetingsoverleg.

Vragen/Opmerkkingen :

Behoefte aan verlichting aan het pad langs het “kerkebos”: Dit is al eerder aangekaart bij de Gemeente. Extra verlichting is nagenoeg nergens haalbaar vanwege milieu. Mogelijk is wel haalbaar het aanbrengen van reflectoren op de paaltjes.

In Barger Oosterveld staan opvallend veel lantaarnpalen hinderlijk op het trottoir.

 

PAUZE

 

5. Jaarverslag penningmeester door D.Sikkes

Aan de hand van het uitgereikte overzicht licht de penningmeester de financiële situatie toe. De conclusie is dat de Wijkver. Pl.Belang nog steeds financieel zeer gezond is. Het geld dat is vrijgekomen na de verkoop van het Kruisgebouw is besteed aan de bouw van een dokterskamer in de Barnstee.

 

6.Verslag Kascommissie

C. Lange rapporteert de bevindingen van hun controle. Het geheel zag er zeer verzorgd uit en was correct.

 

7.Benoeming nieuwe Kascommissie

De nieuwe Kascommissie bestaat uit W. Menzen en J. Nauw. 

 

8. Verbouwing Barnstee door H. Schürmann

Financieel is alles op tijd rondgekomen. De verbouwing is conform de planning verlopen en is nu in de afrondende fase. Nu nog de inrichting van de diverse ruimten. Het is de bedoeling om na de afronding een officiële opening te houden.

 

9. Rondvraag

Oosterveldsestraat : De dikke bomen belemmeren het uitzicht hetgeen tot gevaarlijke situaties leidt.

Antw. : De Gemeente komt met een nieuw bomenplan maar e.e.a. zal nog wel even duren.

 

Buurtsupport : Wat doen die voor Barger Oosterveld ?

Antw.: We hebben een aantal uren beschikbaar. Die worden in overleg met Buurtsupport ingevuld.

De invulling betreft vooral onderhoud, opruimen afval, ledigen prullenbakken, schoonhouden omgeving Boogie Bar.

 

Behoefte aan hondentoiletten en hondenspeelveld: We wachten experimenten binnen de Gemeente af.

 

Ziekte bomen langs St.Gerardusstraat: We nemen dit mee naar het Uitvoeringsoverleg.

 

Ophalen bladeren , wie doet dat ? Dit wordt georganiseerd door de Gemeente.

 

10.Sluiting

Om ca. 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging.