Plaatselijk Belang

Plaatselijk Belang Barger-Oosterveld behartigt de belangen van Barger-Oosterveld richting de gemeente Emmen. Ze zijn hiervoor dan ook door de Gemeente Emmen erkend als Erkende Overleg Partner (EOV). Het bestuur vergadert ca. 6 keer per jaar. In het najaar is de Algemene Ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen jaar. Als inwoner van Barger-Oosterveld kun je in feite voor alle problemen die met de Gemeente te maken hebben terecht bij Plaatselijk Belang. Voor kleine zaken is er nu het Gemeentelijke Meldpunt, tel: 0591-685212.

Contactpersoon Plaatselijk Belang:
Secretaris L. Mangnus,  tel. 0591-629643, email: leomangnus@live.nl

Jaarverslag Wijkvereniging Plaatselijk Belang Barger-Oosterveld
Periode november 2019 - november 2020.

Deze periode werd vooral beheerst door het coronavirus. Hierdoor werden ons van hogerhand veel beperkingen opgelegd.

Algemene Ledenvergadering op 25.11.2019 :

De vergadering werd bezocht door ca. 40 leden! De agendapunten waren:
    Verslag Barnsteebestuur door voorzitter H. Hemel.
    Presentatie Jaarverslag door de secretaris L. Mangnus
    Oproep door D. Schomaker voor werkgroep BO-veld over 10 jaar.
    Presentatie jaarverslag  door aftredend penningmeester R. Wijnands.
    Kascommissie : Verslag door J. Nauw en A. Nijp.
    Nieuwe Kascommissie : H. Gerdes en K. Valke.
    Schansstraatbewoners : Bezwaar tegen plan afvalberg (plan De Muur).
    Rondvraag : Vragen betreffend onderhoud wegen.

Display:
Bij de “Hooimijt”is een tweezijdige display geïnstalleerd. Hierop presentatie van alle activiteiten en mededelingen. Regie is in handen van Antje Nijp.

AED’s:
Door de plaatsing va een AED in de “Vlinderbuurt” is er nu sprake van een goede dekking In onze wijk met 10 apparaten. Onze EHBO vereniging zorgt voor het onderhoud.

Bezoek burgemeester E. van Oosterhout:
Op 07.09.2020 heeft de burgemeester ons bezocht. De agenda was op zijn verzoek zeer beperkt.
Discussie over de positie van de EOP en een wandeling via het centrum naar SVBO i.v.m. hun aanvraag voor uitbreiding parkeerterrein.

Dorpsraad:
Door allerlei oorzaken is er nauwelijks vergaderd. Plan was om duidelijkheid te krijgen over de positie van deze Raad maar dat is dus nog niet gebeurd.

Bak met keien in het Centrum:
Een werkgroep bestaande uit bewoners van het Centrum en J. Ameln is doende om een plan te maken voor renovatie van deze omgeving.

Barger Oosterveld over 10 jaar:
D. Schomaker heeft in onze ALV een pleidooi gehouden om hiervoor een werkgroep op te richten. Op de oproep in de Dorpskrant is slechts één reactie gekomen! Door de coronabeperkingen is dit nog niet verder opgepakt.

Woningbouwplannen:
Door de Gemeente zijn 2 bouwlocaties toegestaan en wel locatie Zwart en aan de St. Gerardusstraat. Beide plannen zijn in de afgelopen periode verder uitgewerkt zodat in de komende periode definitieve besluitvorming kan plaatsvinden. 

Boek van Barger Oosterveld   Van Barnar tot Barnar:
Plaatselijk Belang heeft dit initiatief ook financieel ondersteund en mede geholpen om sponsors te verwerven. Het resultaat is een prachtig boek.

Speelvelden:
Ook dit jaar hebben we ons weer ingezet om onze speelvelden in goede conditie te houden door vervanging van speeltoestellen . Enige aanvragen lopen nog m.n. vervanging netten en een nieuw toestel in de “Vlinderbuurt”.

Facebook:
Pl. Belang heeft nu ook een Facebookpagina met ondertussen veel volgers.

GZI-terrein:
NAM/Shell zijn druk doende met het maken van plannen voor het vrijgekomen GZI-terrein. Ook wij maken nu deel uit van de overlegroep. Gedacht wordt aan een waterstoffabriek en aan een bio-vergasser.

Parkeerplaatsen:
Er zijn extra parkeerplaatsen gerealiseerd aan de Paus Johannesstraat en er ligt nog een aanvraag van SVBO om hun parkeerplaats uit te breiden.

Wat staat er de komende periode op de agenda :
    - Samenstelling bestuur nu enkele leden aftreden en de bezetting al minimaal is.
    - Keienbak : Realisatie van de plannen van de “Centrumgroep”.
    - Werkgroep Barger Oosterveld over 10 jaar.
    - Rondweg wordt doorstroomweg: alternatief voor afsluiting Meerdijk.

Secretaris, L. Mangnus, November 2020

 

Het bestuur van Plaatselijk Belang bestaat uit:

    Voorzitter : J. Suelmann

    Penningmeester (wnd): M. Wieringa

    Secretaris  : L. Mangnus

    Leden : M. Jansen, H. Lubbers

 

Verkeerscommissie

Binnen Plaatselijk Belang functioneert ook de Verkeerscommissie die zich specifiek bezighoudt met verkeerszaken. De verkeerscommissie is als volgt samengesteld:

    Leo Mangnus - Voorzitter

    Jos Nauw - Secretaris

    Grads Heijne - Lid

    Marcel Eilering - Lid

    Rene Waidijk - Lid

Contact Verkeerscommissie: L. Mangnus, tel: 0591-629643, email: leomangnus@live.nl