Jaarverslag Wijkvereniging Plaatselijk Belang Barger Oosterveld; Periode november 2011 tot november 2012

Jaarverslag Wijkvereniging Plaatselijk Belang Barger Oosterveld; Periode november 2011 tot november 2012.

 

1.Bestuurssamenstelling:     Voorzitter: H.Schürmann

                                          Penningmeester: D.Sikkes 

                                          Secretaris: L.Mangnus

                                          Leden: M.Jansen, H.Gerdes en J.Suelmann.

Afgelopen periode heeft  M.Gerdes zijn bestuursfunctie beëindigd i.v.m. drukke werkzaamheden. In juni is ons ex bestuurslid J.Groen overleden.

 

2.Samenstelling Commissies

Verkeerscommissie:       Voorzitter: L.Mangnus

                                     Secretaris: J.Nauw

                                     Leden: M.Eilering , G.Heijne en R.Waidijk

Centrumcommissie :       Leden : H.Gerdes, H.Peter, M.Eilering

                                     en J.Gringhuis.

 

3. Algemene  Ledenvergadering  2011

Deze is gehouden op 22.11.12. Er waren circa 25 leden aanwezig excl. het bestuur. Verder was de wijkagent en een journalist van Het Dagblad van het Noorden aanwezig.

De belangrijkste agendapunten waren:  

- Presentatie Reggefiber over de glasvezel en hoe te komen tot een glasvezelnetwerk in Barger Oosterveld.

- De Jaarverslagen van de penningmeester en secretaris.

- Verslag Kascommissie en benoeming van nieuwe Kascommissie. De Kascommissie was akkoord met de financiële administratie. Tot leden van de nieuwe Kascommissie werden benoemd  C.Langen en M. van Wijk

- Benoeming nieuw bestuurslid: J.Suelmann werd benoemd tot bestuurslid van Pl.Belang.

 

4. Projecten

Algemeen : De afgelopen periode werd gekenmerkt door de uitvoering van grote projecten en voorbereidingen tot andere projecten.

Riool-/Centrumproject: Afgelopen periode is gestart met de realisatie van bovengenoemd project. Het project houdt de totale renovatie van ons centrum in plus de vervanging van de riolen in het Centrum, De Verlengde Splitting, Bargerweg, Barnar en een gedeelte van de Sint Gerardusstraat . Tevens vindt er een scheiding plaats van vuil- en schoonriool. In de bovengenoemde straten wordt waar gewenst de bestrating aangepast en in de Bargerweg wordt aan de zuidzijde een trottoir aangelegd.

Aanpassing Barnstee: De verbouwing  van de Barnstee is gestart en de afronding is nabij. Na de verbouwing is de Barnstee geschikt voor meer activiteiten. De inbreng van Pl. Belang was een financiële bijdrage uit ons EOP-budget. Het bestuur van de Barnstee is  verantwoordelijk voor de verdere gang van zaken.

Ovonde Businesspark en fietsbrug: In 2013 wordt gestart met de aanleg van een ovonde over de Rondweg. De ovonde verbindt het Businesspark Meerdijk met de Statenweg en de mogelijkheid om op de Rondweg te komen. Naast de ovonde komt een fietsbrug . De Rondweg wordt ter plaatse ca. 4 meter verdiept zodat de ovonde en fietsbrug ca. 1 meter boven het maaiveld komen te liggen. Na realisatie hiervan wordt de Meerdijk afgekoppeld van de Rondweg. Er komt dan wel een parallelweg naast de Rondweg vanaf de Meerdijk naar de weg naar Klazienaveen. Vanaf de St.Gerardusstraat blijft de mogelijkheid bestaan om de Rondweg op te rijden in noordelijke richting. Verder wordt ter plaatse van de sportvelden van Angelslo een fietsbrug aangelegd over de Rondweg.

Fietspad naar Klazienaveen Noord: In oktober is gestart met de aanleg van een fietspad naar Klazienaveen Noord langs de Verlengde Splitting. Het fietspad wordt gescheiden door een sloot van de autoweg aangelegd en komt te liggen aan de zuidzijde. In Klazienaveen Noord gaat het fietspad over op de bestaande weg. Ter plaatse wordt de maximum snelheid teruggebracht tot 30 km.

Glasvezelnetwerk: Ons plan om  een glasvezelnetwerk in Barger Oosterveld te realiseren is opgehouden door de Gemeente. De Gemeente heeft tot nu toe alleen glasvezelcontracten afgesloten met Reggefiber voor de buitendorpen en nog niet voor de wijken van Emmen. We hebben dit aangekaart bij de Gemeente en hopen op voortgang in 2013.

5. Ideeënaktie Gemeente: Ook in 2012 was er weer een idee-aktie van de Gemeente. Voor Barger Oosterveld zijn de volgende ideeën beloond :   Inrichting speelveld de Traden, Fietsstalling bij de IJsbaan, een tweede jeu de boulesbaan en materiaal voor de ANBO.

6. EOP-Budget: De Gemeente stelt elk jaar een budget beschikbaar voor de realisatie van zaken die het algemeen belang dienen. Dit ter bepaling van de Overlegpartner. In de afgelopen periode is dat bedrag o.a. besteed aan de verbouwing van de Barnstee, aanbrengen ven een hek bij de ijsbaan en aan de inrichting van speelvelden. In de planning staan nog het speelveld aan de Vuurvlinder, bijdrage inrichting Barnstee, een kunstwerk in het centrum en verwijsbordjes in het centrum. De afgelopen periode is meerdere malen een oproep gedaan in de Dorpskrant om onderwerpen in te brengen. Helaas waren de reacties minimaal; slechts één reactie.

7.Bijzondere actie: We hebben een informatie-avond belegd over de Centrumvernieuwing Emmen. Op deze avond werd er uitvoerig informatie verstrekt door  de directeur van de dierentuin en de wethouder van financiën over Atalanta, het grote project m.b.t. de nieuwe dierentuin, de nieuwe schouwburg en het stadsplein.

8. Uitvoeringsoverleg met de Gemeente: Het Uitvoeringsoverleg heeft in de afgelopen periode slechts enkele malen plaatsgevonden. De oorzaak hiervan waren personele mutaties binnen de Gemeente. We hebben ons ongenoegen hierover duidelijk kenbaar gemaakt en nu komt het weer aardig op gang. Het gevolg is wel dat er toch enkele zaken zijn blijven liggen. Onderwerpen die nog invulling behoeven zijn o.a. onderhoud van fietspaden, belijning van de wegen, snelheidsovertredingen op diverse wegen, overlast hondenpoep, roekoverlast, parkeerplaatsen Barnar, beperken verkeer Bargerweg (zandweg) en de routeaanduiding naar Barger Oosterveld, gevaarlijke situatie voor voetgangers in bocht St.Gerardusstraat en de kruising Oosterveldsestraat/St.Gerardusstraat.

9. Wensen: We hebben in ons vorig jaarverslag enkele wensen opgesomd. Hoe is het met die wensen vergaan?

Zwembad aan de Meerdijk: We maken nog steeds een redelijke kans dat het er komt. Het is geheel afhankelijk van de ontwikkeling van het bestaande zwembadterrein. Vindt het daar geplande project doorgang dan is de kans zeer groot dat het nieuwe zwembad op het Businesspark Meerdijk komt.  

De camping komt niet. Het is financieel niet haalbaar.

Het fietspad naar Klazienaveen wordt nu aangelegd.

Reparatie van de St.Gerardusstraat nabij de Schansstraat is gebeurd.

De nieuwe wensen betreffen de punten genoemd onder punt 8. Echt grote wensen hebben we momenteel niet. We zijn zeer tevreden dat er nu wordt gewerkt aan de realisatie van 3 grote projecten in deze tijd van economische teruggang.

De secretaris, L.Mangnus