Resultaten Open Dag Barnstee

Tijdens de Open dag in de Barnstee op 6 april 2016 was het wijkteam van Barger-Oosterveld aanwezig met een stand. Er hebben enthousiaste en positieve gesprekken plaats gevonden met de bezoekers. Lefier en de gemeente hebben namens het wijkteam vragenlijsten opgesteld. Lefier had als speerpunt: "wonen" en de gemeente een "algemene" vragenlijst. 21 bezoekers van de Open dag hebben vragenlijsten ingevuld.

Graag willen we u informeren over de resultaten van de vragenlijsten.

Met  Lefier is gesproken over de wens naar betaalbare seniorenwoningen en appartementen. De aanwezige bewoners zagen deze het liefst in het centrum gebied boven de winkels. Er is ook gesproken over zogenoemde klus/huur-woningen voor starters. De resultaten op de algemene vragen gingen met name over veiligheid en snelheid, ontmoetingsplek voor ouderen en gym voor ouderen. Een aantal bezoekers heeft aangegeven zich in te willen zetten als vrijwilliger.

In de bijgevoegde actielijst ziet u een overzicht van de besproken thema's. Een aantal zoals bijvoorbeeld ouderen gym worden al uitgevoerd. Andere acties  zullen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, zie bijgevoegde actielijst. De mensen die hiervoor het verzoek hebben ingediend worden benaderd door het bestuur van Plaatselijk Belang. Wilt u zelf een reactie geven op de bijgevoegde actielijst of komen er andere vragen of initiatieven bij u naar boven, dan kunt u bellen met de secretaris van Plaatselijk Belang: Leo Mangnus. Telefoon: 0591-629643.

Lefier

Onder regie van de gemeente Emmen zal er in de toekomst een nieuwe woonvisie worden opgesteld. Vooraf aan deze woonvisie wordt door de deelnemende partijen (gemeente Emmen, Lefier en andere corporaties een woningmarkt-analyse gemaakt). De inbreng van de Open dag van de Barnstee zal hierin worden meegenomen. Dit betekent dat er niet direct actie gezet kan worden op de vragen voor Lefier maar dat wordt gewacht wat uit de analyse komt.

Actielijst Open DagAlgemeen Onderwerp


Actie door


Ontmoetingsplek (stembureau, bloedprikken)


Vindt al plaats in de Barnstee


Spreekuur arts/tandarts


Niet mogelijk. Er zijn gesprekken geweest met de huisarts. Niet alle bewoners hebben een huisarts in B.O.veld


Honden uitlaatplaats


Mensen bewust maken voor de overlast. Geen actie


Aanleg voetpad/ Splitting Roadhouse en beperking rijsnelheid van dit traject


Staat paal met snelheid aangever.

Geen actie


Meer verlichting voetpad Kerkenbos


Plaatselijk belang neemt contact op

met aanvrager


Meer verlichting achter bejaardenwoningen in de St. Gerardusstraat


Plaatselijk belang neemt contact op

met de aanvrager.


Meer speeltoestellen veldje Barnar en meer voor jongeren tussen 13 en 18 jaar


Staan genoeg/geen actie


Ouderenbus


Mensen kunnen contact opnemen

met de  ANBO


Uitgaansgelegenheden


Geen actie


Behoud Barnstee


Plaatselijk belang, druk mee bezig


Behoud winkels


Ligt aan de inwoners zelf


Gym voor ouderen


Wordt gegeven in de Barnstee


Eettafel in de Barnstee


Is in ontwikkeling


Activiteiten voor de jeugd vanaf 16 jaar


Kom maar met initiatieven


Activiteiten 55+ op de middag i.p.v. in de avond


Wordt contact opgenomen met

de initiatiefnemers


Speelveldjes voor jeugd tot 12 jaar


Plaatselijk Belang is volop bezig

met speelveldjes


Spelweek


Wordt kort gesloten met vrijwilligers


Veiligheid/snelheid in het dorp


Heeft continue  aandacht van

Plaatselijk Belang en wijkagent


 


Lefier


Actie door


Sloop gezinswoning bouw levensloop woning


In afwachting/afstemming met

de woningmarktanalyse en de woonvisie


Verkoop eigen woning/huurwoning


 


Woongroep met zorg


 


Huurwoning als kluswoning


 


Zou u zelf kunnen klussen


 


Appartementen boven winkels


 


Starterswoningen


 


Lege woningen omvormen tot appartement


 


Senioren appartementen Zwart